มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในอีกหลายๆ ด้าน เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี ควบคู่ไปพร้อมกับด้านวิชาการที่มีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งสิ้น 92 คน


>> บุคลากร (สายสนับสนุนวิชาการ) จำแนกตามเพศ

- บุคลากร ชาย 32  คน ร้อยละ   34.8
- บุคลากร หญิง 60  คน ร้อยละ   65.2

>> จำแนกตามประเภทบุคลากร (สายสนับสนุนวิชาการ)

- พนักงานมหาวิทยาลัย 44  คน ร้อยละ   47.8
- พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 1  คน ร้อยละ   1.1
- พนักงานมหาวิทยาลัย (หน่วยงาน) 1  คน ร้อยละ   1.1
- พนักงานเงินรายได้ (หน่วยงาน) 42  คน ร้อยละ   45.7
- พนักงานเงินรายได้ (ส่วนกลาง) 4  คน ร้อยละ   4.3

 

      ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ดำเนินการด้านบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ในหลายด้าน สรุปได้ดังนี้


>> จำนวนนักศึกษาปัจจุบันของ มธ.ศูนย์ลำปาง และที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในแต่ละปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2562

ผลการดำเนินงาน: ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษา 6 คณะ 7 สาขา จำนวน 1,829 คน และคาดว่าจะเพิ่มเป็นจำนวน 3,411 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.5 ในปีการศึกษา 2562 หรือในอีก 5 ปีข้างหน้า


>> จำนวนการรับเข้า แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของแต่ละคณะ ปีการศึกษา 2558

ผลการดำเนินงาน: แผนการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 5 คณะ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 595 คน แบ่งเป็น

- รับตรง 268  คน
- รับผ่านระบบ Admin 250  คน
- โครงการเรียนดีชนบท 30  คน

>> รายงานการเข้าพักในหอพักนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2557

ผลการดำเนินงาน: ในอาคารที่พัก 2 หลัง รับนักศึกษาได้ 768 คน แบ่งเป็น

- นักศึกษาหญิง 552  คน
- นักศึกษาชาย 216  คน

>> รายงานการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ปีการศึกษา 2557

ผลการดำเนินงาน: ประกอบด้วย

- กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 กิจกรรม
- กิจกรรมบรรยายพิเศษ/สัมมนาทางวิชาการ 4 โครงการ
- กิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียน 5 กิจกรรม

>> รายงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ผลการดำเนินงาน: ได้ดำเนินการจัดแล้ว 63 โครงการ

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (ประจำปีการศึกษา 2559) มีนักศึกษาทั้งสิ้น 2,094 คน


>> จำแนกตามเพศ

- นักศึกษาชาย 590  คน ร้อยละ   28
- นักศึกษาหญิง 1,504  คน ร้อยละ   72

>> จำแนกตามคณะ

- คณะนิติศาสตร์ 705  คน ร้อยละ   34
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 469  คน ร้อยละ   22
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22  คน ร้อยละ   1
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 106  คน ร้อยละ   5
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ 120  คน ร้อยละ   6
- วิทยาลัยสหวิทยาการ 672 คน ร้อยละ   32
รวมทั้งหมด   2,094 คน    

 

     งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้มาจาก 2 แหล่งหลักๆ คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบ่งตามแหล่งงบฯ ดังนี้


>> จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ รายรับ/ได้รับจัดสรร รายจ่าย รายรับ สูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย
1. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มธ.ศูนย์ลำปาง 50,286,323.99 46,241,909.57 4,044,414.42
2. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ หอพักนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง 7,772,349.58 713,225.68 359,123.90
3. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษของมหาวิทยาลัย (กองบริหารศูนย์ลำปาง) 6,862,700.00 5,548,505.81 1,314,194.19
4. งบประมาณแผ่นดิน (มธ.ศูนย์ลำปาง) 49,803,200.00 49,785,894.29 17,305.71
รวมเงินงบประมาณ 114,724,573.57 108,989,535.35 5,735,038.22

 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีนักศึกษาทั้งสิ้น 1,728 คน


>> จำแนกตามเพศ

- นักศึกษาชาย 566  คน ร้อยละ   33
- นักศึกษาหญิง 1,162  คน ร้อยละ   67

>> จำแนกตามคณะ

- คณะนิติศาสตร์ 763  คน ร้อยละ   43
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 301  คน ร้อยละ   18
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5  คน ร้อยละ   1
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 119  คน ร้อยละ   7
- วิทยาลัยสหวิทยาการ 540 คน ร้อยละ   31
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ - คน ร้อยละ   -
รวมทั้งหมด   1,728  คน