ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน

>> แบบติดตั้ง Access Point


จำแนกตามอาคาร

บริเวณที่ติดตั้ง จุดเชื่อต่อ
(คลิกดูรายละเอียด)
1. อาคารหอพักนักศึกษา 1,2
2. หอพักบุคลากร 6 ชั้น
3. หอพักบุคลากร 1,2
4. อาคารอเนกประสงค์และกีฬาในร่ม
5. อาคารสิรินธรารัตน์
6. อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
7. อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

>> ห้องสมุด


1. ทรัพยากรสารสนเทศ 
    ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มีทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

1.1 หนังสือทั้งหมด
      - ภาษาไทย จำนวน 63,871 เล่ม 
      - ภาษาต่างประเทศ จำนวน 8,291 เล่ม 
      - วิทยานิพนธ์ จำนวน 6,028 เล่ม 
1.2 วารสารทั้งหมด  73  ชื่อเรื่อง  ประกอบด้วย
      - ภาษาไทย จำนวน 56 ชื่อเรื่อง 
      - ภาษาต่างประเทศ จำนวน 17 ชื่อเรื่อง 
1.3 หนังสือพิมพ์ทั้งหมด 9  ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย
      - ภาษาไทย จำนวน 8 ชื่อเรื่อง 
      - ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ชื่อเรื่อง 
1.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด      จำนวน    1,442     ชื่อเรื่อง (VCD/DVD)

         ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ได้ตรวจเช็คหนังสือบนชั้นพบว่า มีหนังสือที่ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ทั้งหมดจำนวน 214  เล่ม (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม/สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ)

2. สิ่งอำนวยความสะดวก
    ห้องสมุดมีทั้งหมด 2 ชั้น พื้นที่ทั้งหมด 1,060 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย

2.1 พื้นที่นั่งอ่าน จำนวน 220 ที่นั่ง 
2.2 ห้องค้นคว้ากลุ่ม (Study room) จำนวน 2 ห้อง 
     - ห้อง 8 ที่นั่ง      
     - ห้อง 16 ที่นั่ง      
2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ (MAC) สืบค้นข้อมูล จำนวน 7 เครื่อง 
2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับอินเตอร์เน็ต จำนวน 13 เครื่อง 
2.5 เครื่อง iPAD สำหรับสืบค้นข้อมูล  จำนวน 10 เครื่อง 
2.6 โต๊ะอ่านเดี่ยว จำนวน 11 ที่นั่ง 
2.7 โต๊ะสำหรับใช้ Notebook จำนวน 7 ที่นั่ง 
2.8 ชุด Home Theatre (6 ที่นั่ง) จำนวน 1 ชุด 
2.9 ชุดดูหนังฟังเพลง จำนวน 12 ชุด 
2.10 ชุดโซฟา (10 ที่นั่ง) จำนวน 1 ชุด 

3. บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด (Book Delivery)
              สมาชิกห้องสมุดซึ่งใช้บริการห้องสมุด ณ ท่าพระจันทร์  ศูนย์รังสิต  ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา สามารถยืมหนังสือซึ่งมีให้บริการที่ห้องสมุดสาขาต่างวิทยาเขตได้โดยใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Book delivery) โดยสามารถคลิกเข้าใช้ได้ที่ http://library.tu.ac.th:8080/bookdelivery/main.html ผู้ใช้บริการจะได้รับตัวเล่มภายใน 5 วัน 

>> ห้องคอมพิวเตอร์


     ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้การเรียนการสอน ตั้งอยู่ ชั้น 2 อาคารสิรินธรารัตน์ และอาคารเรียนรวม 4 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

1. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (ห้อง 1212)
  1.1 คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการนักศึกษา จำนวน  58 เครื่อง 
  1.2 คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์และผู้สอน จำนวน  1 เครื่อง 
  1.3 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบันทึกสถิติและข้อมูลการบริการพิมพ์เอกสารแก่นักศึกษา จำนวน  1 เครื่อง 
  1.4 เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน  1 เครื่อง 
2. ห้อง Self- Access Learning Center  (ห้อง 1213)
  2.1 คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการนักศึกษา จำนวน  30 เครื่อง 
  2.2 คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์และผู้สอน จำนวน  1 เครื่อง 
  2.3 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน  1 เครื่อง 
3. ห้องปฏิบัติการภาษา Sound Lab (ห้อง 1211)
  3.1 คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการนักศึกษา จำนวน  32 เครื่อง 
  3.2 คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์และผู้สอน จำนวน  1 เครื่อง 
  3.3 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูล จำนวน  1 เครื่อง 
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ) (ห้อง 1203)
  4.1 คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการนักศึกษา จำนวน  31 เครื่อง 
  4.2 คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์และผู้สอน จำนวน  1 เครื่อง 
5. Mini Self  Access Learning (SALC) Center  (ห้อง 1201) จำนวน  4 เครื่อง 
6. ห้อง Computer Graphics (ห้อง 2302) อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
  6.1 คอมพิวเตอร์ Macintosh สำหรับให้บริการนักศึกษา จำนวน  49 เครื่อง 
  6.2 คอมพิวเตอร์ Macintosh สำหรับอาจารย์และผู้สอน จำนวน  1 เครื่อง 

>> จำนวนห้องบรรยายในอาคารต่างๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


อาคารสิรินธรารัตน์
ลำดับ ชื่อห้อง ชั้น ขนาดพื้นที่ (ตรม.)  จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
1 1203 2 35  50   
2 1204 2 35  50   
3 1208 2 630  200   
4 1210 2 630  200   
5 1316 3 120  50   
6 1317 3 180  150   
7 1308 3 62  25  ห้องประชุมระบบเทเล
อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
ลำดับ ชื่อห้อง ชั้น ขนาดพื้นที่ (ตรม.)  จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
1 ห้องปฏิบ้ติการเคมี 2 35  50  คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2 ห้องปฏิบ้ติการชีววิทยา 2 35  50  คณะวิทยาศาสตร์ฯ
3 DRAWING 2 630  200  คณะศิลปกรรมศาสตร์
4 เขียนแบบ 2 630  200  คณะศิลปกรรมศาสตร์
5 ห้องประชุม 2301 3 120  50  ห้องประชุมระบบเทเล
6 2302 3 180  150  คณะศิลปกรรมศาสตร์
7 2303 3 62  25  คณะศิลปกรรมศาสตร์
8 2304 3 62  25  คณะศิลปกรรมศาสตร์
9 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 3 62  25  คณะวิทยาศาสตร์ฯ
อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
ลำดับ ชื่อห้อง ชั้น ขนาดพื้นที่ (ตรม.)  จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
1 3117 1 216  25  ห้องประชุม
2 3202 2 72  50   
3 3203 2 72  50   
4 3204 2 72  50   
5 3210 2 144  100   
6 3211 2 144  100   
7 3212 2 72  50   
8 3213 2 72  50   
9 3302 3 144  100   
10 3303 3 144  100   
11 3308,09 3 288  200  ห้องเรียนระบบเทเล
12 3310 3 144  100   
13 3311 3 144  100   
14 3312,13 3 288  200   
15 3314 3 144  100   
16 3315 3 144  100   
17 3402 4 144  100   
18 3403 4 144  100   
19 3408,09 4 288  200  ห้องเรียนระบบเทเล
20 3410 4 144  100   
21 3410 4 144  100   
22 ศาลจำลอง 4 144  100   
23 3413 4 144  100   
24 3414 4 144  100   
25 3415 4 144  100   
26 3501 5 900  500  ห้องประชุม
27 3502 5 900  500   
อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์
ลำดับ ชื่อห้อง ชั้น ขนาดพื้นที่ (ตรม.)  จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
1 ห้องงานไม้ 1 241.25     
2 ห้องงานเหล็ก 1 17.75     
3 ห้องพลาสติก 1 17.75     
4 ห้องภาพ 1 24.05     
5 ห้องเซรามิก 1 120.00     
6 ห้องแสดงผลงาน 1 56.20     
7 ห้องสตูดิโอ1 2 30.00     
8 ห้องสตูดิโอ2 2 33.70     
9 ห้องสตูดิโอ3 2 52.70     
10 ห้องสตูดิโอ4 2 30.05     
อาคารเรียนรวม 5 ชั้นหลังใหม่
ลำดับ ชื่อห้อง ชั้น ขนาดพื้นที่ (ตรม.)  จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
1 ห้องประชุมขนาดเล็ก 1 24  10   
2 ห้องประชุมขนาดกลาง 1 48  25   
3 ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 100  50   
4 6202 2 144  100  ห้องบรรยายรวม
5 ห้องปฏิบัติการ Bio ขั้นสูง 2 216    คณะวิทยาศาสตร์ฯ
6 ห้องปฏิบัติการเคมีขั้นสูง 2 216    คณะวิทยาศาสตร์ฯ
7 ห้องปฏิบัติการไมโคร 2 216    คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 ห้องปฏิบัติการเคมี 3 360    คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 3 144    คณะวิทยาศาสตร์ฯ
10 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 3 144    คณะวิทยาศาสตร์ฯ
11 6306 3 72  50  ห้องบรรยายรวม
12 ห้อง Lab การระบายอากาศ 3 72    คณะสาธารณสุขศาสตร์
13 ห้อง Lab สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3 144    คณะสาธารณสุขศาสตร์
14 6402 4 144  100   
15 6403 4 72  50   
16 6208 4 216  150   
17 6409 4 144  100   
18 6410 4 144  100   
19 6411 4 216  150   
20 6412 4 72  50   
21 6413 4 144  100   
22 6501 5 330  250   
23 6502 5 330  250   
24 6507 5 720  500   

 

สรุปจำนวนห้องเรียนตามอาคารต่างๆ ดังนี้
1 อาคารสิรินธรารัตน์ จำนวน ห้อง
2 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น จำนวน ห้อง
3 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น จำนวน 27  ห้อง
4 อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรม จำนวน 10  ห้อง
5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้นหลังใหม่ จำนวน 24  ห้อง
  รวม   77  ห้อง