ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาเซียน

 
เคดิตรูป Asean (www.moac.go.th)
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม จำนวน
ผู้เข้าร่วม/
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลา
ดำเนินการ
งบประมาณ
ที่ใช้จริง
การประเมิน
1 งานสัปดาห์ส่งเสริมวัฒนธรรม
  1.1 กิจกรรมการเรียนรู้สัญจรอาเซียน+1 (ประเทศญี่ปุ่น) ได้แก่
   1) การแข่งตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับอาเซียนจำนวน 13 โรงเรียน
   2) การประกวดโครงการ (หนังสั้น)
   3) จัดพิมพ์หนังสือชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 5 เรื่อง 1,000 เล่ม
   4) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลำปางและลำพูน เข้าร่วมโครงการจำนวน 13 โรงเรียน 19 ม.ค. 2558 196,726.30 บาท 
(งบแผ่นดิน 57) 
ระดับประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับอยู่ในระดับมากที่สุด 4.35
  1.2 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเครื่องถ้วยอาเซียน+1 (ประเทศญี่ปุ่น)
   - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เซรามิกลำปางในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   - การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องถ้วยประจำชาติอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
สถานประกอบการเซรามิกและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการสัมมนา 130 คน 1 กงพ. 2558 84,338.05 บาท 
(งบแผ่นดิน 57) 
ระดับประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับอยู่ในระดับมากที่สุด 4.46
2 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร จำนวน 83 คน 1 เม.ย.-21 พ.ค. 2558 งบแผ่นดิน 58   
3 โครงการเสริมสร้างทักษาด้านภาษาพม่า เพื่อเตรียมคาวมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร จำนวน 60 คน มิ.ย. 2558 งบแผ่นดิน 58  อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 โครงการเกาะกระแสประชาคมอาเซียน ค่ายเตรียมความพร้อมด้านคุณลักษณะเพื่อเข้าสู่อาเซียนให้นักศึกษามัธยมปลาย มิ.ย. 2558 งบแผ่นดิน 58   
5 โครงการจัดทำจุลสารอาเซียน เป้าหมาย 4 ฉบับ เริ่ม มิ.ย. 2558 งบแผ่นดิน 58  อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

  [ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557]
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เซรามิกลำปางในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (1 กุมภาพันธ์ 2557)
   
  [ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556]
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา และบุคลากรทางด้านการศึกษาในภูมิภาคภาคเหนือเพื่อรองรับ ความเปลี่ยนแปลงของเอเชียและประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) (13 กันยายน 2556)
โครงการประชุมระดมสมองเพื่อออกแบบและพัฒนา ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (21 มิถุนายน 2556)
โครงการนำร่องกิจกรรมการเรียนสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน (20 กุมภาพันธ์ 2556)