โครงสร้างการบริหารงาน


รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ

 


ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง 
 


อาจารย์ กิตติพงศ์  กมลธรรมวงศ์

 

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง 

 

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์
ดร.ภูมิทร์  บุตรอินทร์
 

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปาง

อาจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม
 


ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง

นางสาวสุภาณี   แก้วมณี

 

หัวหน้า
งานบริหารสำนักงาน
ศูนย์ลำปาง 

นางวราภรณ์  ลาภพิสูตร
 

รษก.หัวหน้า
งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

นายเผดิมลาภ  สุรัตน์สัญญา
 

รษก.หัวหน้า
งานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

นางสาวจารุวัณณี  ศุภกุล 
 

รษก.หัวหน้า
งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง


นางสาวสายรุ้ง  ดวงดี
Our location

ติดต่อสอบถาม

    

ท่าพระจันทร์

2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
Tel. +66 (0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
Tel. +66 (0)564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel. +66 (0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Tel. +66 (0)5423-7999
Fax +66 (0)5423-7999 ต่อ5119

http://www.lampang.tu.ac.th

We have  142  Guests online