โครงสร้างการบริหารงาน กองบริหารศูนย์ลำปาง


นายอรุณ วงค์คำปวง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง

นางอารีย์  ตั้งพระกิตติคุณ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
งานบริหารสำนักงาน
ศูนย์ลำปาง

นายเผดิมลาภ  สุรัตน์สัญญา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะศูนย์ลำปาง 
 

นายอรุณ วงค์คำปวง
หัวหน้า
งานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

นางสาวสายรุ้ง ดวงดี
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
งานคลังและพัสดุ
ศูนย์ลำปาง

 

งานบริหารสำนักงาน
ศูนย์ลำปาง
 
หมวดบริหารสำนักงาน
นางวัลลา  หมื่นแสงคำ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
นส.อรพรรณ เครือบุญมา
จ.บริหารงานทั่วไป
(เลขานุการผู้บริหาร)
นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม 
จ.บริหารงานทั่วไป
นส.อุบลศิริ  ภาณุเพ็ญ 
จ.บริหารงานทั่วไป
หมวดทรัพยากรมนุษย์
นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ 
นักทรัพยากรมนุษย์
หัวหน้าหมวด
นส.ภัททิยา ลาสุทธิ
จ.บริหารงานทั่วไป
หมวดนโยบายและแผน
นางวราภรณ์  ลาภพิสูตร
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด 
นางศิริรัตน์  พุทธสอน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
หมวดสารสนเทศ
นายทวีศักดิ์  วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าหมวด
นายวุฒิชัย  ใจซื่อ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะศูนย์ลำปาง
 
หมวดบริหารและอาคารสถานที่
นายพัชรดนัย   มาทา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้าหมวด
เพียรศักดิ์  มุขยประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายอภิชาติ ภูษาธร
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายอาวุธ เทพานนท์ 
ช่างเทคนิค
นส.สุพัตรา  เขื่อนแก้ว
จ.บริหารงานทั่วไป
นายวิฆเณศ ทองเกล็ด
จ.บริหารงานทั่วไป
หมวดพัฒนากายภาพ
และซ่อมบำรุง
นายวรกิจ  ภัทราตันติ
วิศวกรโยธา
หัวหน้าหมวด
นายไพฑูรย์   ศรีใจ
จ.บริหารงานทั่วไป
น.ส.ธนิษฐา วันทะยะ
สถาปนิก
นายสิทธิพร ปิยปาณานนท์ 
ช่างไฟฟ้า
นายเสน่ห์ กันจินะ
จ.บริหารงานทั่วไป
นายภานุพงศ์ แสงสว่าง
ช่างเทคนิต
หมวดรักษาความปลอดภัย
และยานพาหนะ
นายสุรเชษฐ์   ธิปทา 
จ.บริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าหมวด
นายผัด   ศรีใส 
พนักงานขับรถยนต์ 
นายบรรเจิด แสงสว่าง 
พนักงานขับรถยนต์
กิตติพันธ์ วรธนมงคลกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายถาวร กาพรม
พนักงานขับรถยนต์
นายยงยุทธ์  ธาตุรักษ์
คนงาน
นายสุทิน ม่านแก้วจู
ยาม
งานบริการการศึกษา
และกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง
 
หมวดบริการการศึกษา
นางสาวดรุณี  เตชะวิจิตร์ 
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นส.จันทร์จิรา ติวรรณะ 
นักวิชาการศึกษา
นางสุพรรณี สุเมธา
นักวิชาการศึกษา
หมวดบริการวิชาการและวิจัย
นายศุภฤกษ์  มีศรี
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
น.ส.จิดรานุช ชมเชย
นักวิชาการศึกษา
หมวดทะเบียนนักศึกษา
น.ส.ปลินดา  ปินค่าว
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นางพัชรียา ข้ามสาม
นักวิชาการศึกษา
หมวดกิจกรรมนักศึกษา
นายไกรลาศ  กันทาแจ่ม
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
น่างกมลลักษณ์ ปิงใจ
นักวิชาการศึกษา
นายทวีศักดิ์ เขียวผล
นักวิชาการศึกษา
หน่วยประชาสัมพันธ์
นส.ศรัทธาทิพย์ ปิงยา
นักประชาสัมพันธ์
หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นส.ละอองดาว หมื่นแสงคำ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นางเมตตา   นันต๊ะภาพ
นักวิชาการศึกษา   
นางอาภาภรณ์ คูทองกุล
พยาบาลวิชาชีพ
งานคลังและพัสดุ
ศูนย์ลำปาง
 
หมวดการเงินและรายได้
นางช่อผกา  หมายมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด  
น.ส.ดวงสมร  ฟูสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี   
หมวดงบประมาณ
น.ส.สุมิตรา สิทธิชุม
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด
หมวดพัสดุ
ธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
น.ส.ภคมน  อินต๊ะยศ
นักวิชาการพัสดุ
นางปิยะฉัตร ทาเกษม
นักวิชาการพัสดุ
หมวดบัญชี
นางทัศนีย์ บุญลอย
นักวิชาการเงินและบัญชี 
หัวหน้าหมวด
นส.วราภรณ์ มณีอรุณ
นักวิชาการเงินและบัญขี
Link Service
ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม
ตารางร่วมรัฐพิธี ประจำปี 2563
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มธ.
ระบบจอง Study Room ห้องสมุดฯ
ระบบวันลาออนไลน์
Room Online
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
Form Online
Form Online [ALL]
Form Online (สำหรับนักศึกษา)
Form Online (สำหรับเจ้าหน้าที่)
รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
 
TULP PR
News Clipping
จดหมายข่าว
รายงานประจำปี
รวมภาพกิจกรรม
บันทึก 25 ปี ธรรมศาสตร์ลำปาง
Thammasat University Annual Report 2020
Thammasat identity
TULP Channel

 

แบบประเมินออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ (รถยนต์ราชการ)
แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการนักศึกษา/บุคลากร (NGV/EV)
แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการรับ-ส่งบุคลากร/รับ-ส่งนักศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารอาคารและสถานที่
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องพยาบาล
แบบประเมินการทำงานของพนักงานทำความสะอาด
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนการทำงานของพนักงานทำความสะอาด

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
โรงพยาบาลห้างฉัตร
0 5426 9231
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
+66(0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
+66(0)2564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
+66(0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
+66(0)5423 7999
+66(0)5423 7999 ต่อ 5119

http://www.lampang.tu.ac.th

 

We have  194   Peoples online

3.226.245.48