• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
"ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล"
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดเวทีให้คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญนำเสนอผลงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือสังคม
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายทางด้านการศึกษาในมิติของการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือสังคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมวดบริการวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0-5426-8701 ต่อ 5121-5124 มือถือ 08-1706-5115