กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


>> รายงานการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ปีการศึกษา 2557 (กันยายน 2557 - เมษายรน 2558)

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม จำนวน
ผู้เข้าร่วม/
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาดำเนินการ งบประมาณ
ที่ใช้จริง
การประเมิน
1 งานสัปดาห์ส่งเสริมวัฒนธรรม 200 คน  29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2557 56,000  ระดับความพึงพอใจ
2 โครงการศึกษาเส้นทางมรดกวัฒนธรรมบนฐานชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาตำนานพระศิลา ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 50 คน  ก.ค.-พ.ย.2557 31,480  สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ตำนานพระศิลาเป็นรูปเล่มได้ 1 ชุดองค์ความรู้
3 โครงการร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าแก้ว 200 คน  1-10 เม.ย. 2558 3,500  ระดับความพึงพอใจ
4 โครงการร่วมสืบสานงานป๋าเวณีแปดเป็งสรงน้ำพระธาตุดอยน้อย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 60 คน  1-3 พ.ค. 2558 6,200  ระดับความพึงพอใจ
5 โครงการเรียนรู้อักษรธรรมล้านนา 20 คน  ม.ค.-มี.ค. 2558 14,400  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีทักษะในการเขียนอักษรธรรมล้านนาอย่างถูกวิธี