• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์กองบริหารศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบสำรวจ นักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง ชั้นปีที่ 1
การรับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
และการรับสมัครรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง


Link: https://goo.gl/forms/W2z6KOEm4z2RdMIA2
คุณศุภฤกษ์ มีศรี
2 แบบสำรวจความต้องการในการเข้าฟังสัมมนา/ การอบรม/ การบรรยาย โครงการบริการวิชาการสู่สังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/TinL19Ie4n9J2Zrj2
คุณศุภฤกษ์ มีศรี
3 แบบสำรวจข้อมูลครูแนะแนว โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/N647FWiOwvlV6jJG2
คุณศุภฤกษ์ มีศรี

 

งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบฟอร์ม การยืมสิ่งของเครื่องประกอบพิธีการทางศาสนาพุทธ

Link: https://goo.gl/forms/5fNiU05DELWQKaOx2
คุณศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
2 แบบฟอร์ม การยืมวัสดุงานบ้านงานครัว

Link: https://goo.gl/forms/73Qt2T0pkLDf904v1
คุณศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
3 แบบผ่อนผันการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
กองบริหารศูนย์ลำปาง


Link: https://goo.gl/forms/TDfNZ3wfasa8qeXE3
คุณกุลธิดา ติ๊บกุนะ
4 แบบตอบรับการเข้าอบรมกองบริหารศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/7l3P1uUN6U2Au6V12
คุณกุลธิดา ติ๊บกุนะ
5 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองกองบริหารศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/yOhs5w8Qse7lFzlN2
คุณกุลธิดา ติ๊บกุนะ

 

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบฟอร์ม ขอใช้รถยนต์ราชการ มธ.ศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/o9ToLyu30dCAzXT43
คุณสุรเชษฐ์ ธิปทา
2 แบบฟอร์ม ขอ งด-ชดเชย-เปลี่ยนแปลง ห้องบรรยายกรณีเร่งด่วน

Link: https://goo.gl/forms/lguSRN4D5bUiKnvg2
คุณอรุณ วงค์คำปวง
3 แบบฟอร์ม ขอใช้สถานที่ มธ.ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/HZdKdV2nRcheKiO03
คุณอรุณ วงค์คำปวง
4 แบบฟอร์ม การนำสิ่งของออกนอกสถานที่

Link: https://goo.gl/forms/A6XAd4f0fd24aIU43
คุณอรุณ วงค์คำปวง
5 แบบฟอร์ม ขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์่ มธ.ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/rqQYAoQGUeBYe9V82
คุณอรุณ วงค์คำปวง
6 แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

Link: https://goo.gl/forms/zXj8Uxc27aT1H9M32
คุณอรุณ วงค์คำปวง

 

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 ใบคำร้องขอจัดทำหนังสือขออนุญาตลาเรียน

Link: https://goo.gl/forms/nf6r3ZCbGT2c7kDH3
คุณกมลลักษณ์ ฟูปลูก
2 แบบฟอร์มขอหลักฐานทางการศึกษา

Link: https://goo.gl/forms/p0yGoEJDQMrmyZjT2
คุณปลินดา ปินค่าว