แบบฟอร์มออนไลน์กองบริหารศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบสำรวจ นักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง ชั้นปีที่ 1
การรับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
และการรับสมัครรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง


Link: https://goo.gl/forms/W2z6KOEm4z2RdMIA2
นายศุภฤกษ์ มีศรี
2 แบบสำรวจความต้องการในการเข้าฟังสัมมนา/ การอบรม/ การบรรยาย โครงการบริการวิชาการสู่สังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/TinL19Ie4n9J2Zrj2
นายศุภฤกษ์ มีศรี
3 แบบสำรวจข้อมูลครูแนะแนว โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/N647FWiOwvlV6jJG2
นายศุภฤกษ์ มีศรี

 

งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบฟอร์ม การยืมสิ่งของเครื่องประกอบพิธีการทางศาสนาพุทธ

Link: https://goo.gl/forms/5fNiU05DELWQKaOx2
นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
2 แบบฟอร์ม การยืมวัสดุงานบ้านงานครัว

Link: https://goo.gl/forms/73Qt2T0pkLDf904v1
นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
3 แบบผ่อนผันการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
กองบริหารศูนย์ลำปาง


Link: https://goo.gl/forms/TDfNZ3wfasa8qeXE3
นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ
4 แบบตอบรับการเข้าอบรมกองบริหารศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/7l3P1uUN6U2Au6V12
นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ
5 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองกองบริหารศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/yOhs5w8Qse7lFzlN2
นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ
6 แบบฟอร์มการขอใช้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์
(Web Forms Request Form)


Link: https://goo.gl/forms/kE3cM6NlkSXHYmO23
นายวุฒิชัย ใจซื่อ
7 แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(Computer and peripheral maintenance service request form)


Link: https://goo.gl/forms/zFAnXCqNrWvd9zNy1
นายทวีศักด์ วังแวว
8 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เป็นพิธีกร / ทำข่าว

Link: https://goo.gl/forms/mMVYW4nizvWQduUo2
นางสาวจริญญา มากจุ้ย

 

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 แบบฟอร์ม ขอใช้รถยนต์ราชการ มธ.ศูนย์ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/o9ToLyu30dCAzXT43
นายสุรเชษฐ์ ธิปทา
2 แบบฟอร์ม ขอ งด-ชดเชย-เปลี่ยนแปลง ห้องบรรยายกรณีเร่งด่วน

Link: https://goo.gl/forms/lguSRN4D5bUiKnvg2
นายอรุณ วงค์คำปวง
3 แบบฟอร์ม ขอใช้สถานที่ มธ.ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/HZdKdV2nRcheKiO03
นายอรุณ วงค์คำปวง
4 แบบฟอร์ม การนำสิ่งของออกนอกสถานที่

Link: https://goo.gl/forms/A6XAd4f0fd24aIU43
นายอรุณ วงค์คำปวง
5 แบบฟอร์ม ขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์่ มธ.ลำปาง

Link: https://goo.gl/forms/rqQYAoQGUeBYe9V82
นายอรุณ วงค์คำปวง
6 แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

Link: https://goo.gl/forms/zXj8Uxc27aT1H9M32
นายอรุณ วงค์คำปวง

 

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 ใบคำร้องขอจัดทำหนังสือขออนุญาตลาเรียน

Link: https://goo.gl/forms/nf6r3ZCbGT2c7kDH3
น.ส.กมลลักษณ์ ฟูปลูก
2 แบบฟอร์มขอหลักฐานทางการศึกษา

Link: https://goo.gl/forms/p0yGoEJDQMrmyZjT2
น.ส.ปลินดา ปินค่าว

 

งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง

ลำดับ QR Code ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ
1 ใบเบิกเงินหมุนเวียน
Link: https://goo.gl/forms/pFr3l2jN3WObpKvO2

ขั้นตอนการเบิกเงินหมุนเวียน
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์
2. คลิกส่งแบบฟอร์มแล้วระบบจะส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ดูแลเงินหมุนเวียน จะพิมพ์ใบเบิกเงินหมุนเวียน และติดต่อผู้ขอเบิกเงินเพื่อแจ้งวันที่รับเงินและขอเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
น.ส.สายรุ้ง ดวงดี
2 ใบเบิกวัสดุสำนักงาน/หมึกเครื่องพิมพ์

Link: https://goo.gl/forms/yI0ypPlySpw937fp2
น.ส.ธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ
3 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
Form of bill of lading Expenses for travel to government)


Link: https://goo.gl/forms/eQHWdOmqXIh7ur6J2
น.ส.สายรุ้ง ดวงดี
4 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Link: https://goo.gl/forms/3whn9GxvnXaUrlN63
น.ส.สายรุ้ง ดวงดี
5 สัญญาการยืมเงิน (Loan agreement)

Link: https://goo.gl/forms/in5Y0XJ6hI2StNIu2
นางทัศนีย์ บุญลอย

 

Online Service

Form Online

TULP PR

ระบบวันลาออนไลน์ แบบฟอร์มออนไลน์ News Clipping
ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา) จดหมายข่าว
ตารางร่วมรัฐพิธี ประจำปี 2561 แบบฟอร์มออนไลน์ (สำหรับเจ้าหน้าที่) รวมภาพกิจกรรม
ตารางห้องเรียนออนไลน์ (กรกฎาคม 2561) ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ (Complain)    
ระบบจองห้อง Study Room ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง        

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

แบบประเมินออนไลน์

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ   แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ (รถยนต์ราชการ)    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการนักศึกษา/บุคลากร (NGV/EV)    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการรถสวัสดิการรับ-ส่งบุคลากร/รับ-ส่งนักศึกษา    
      แบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารอาคารและสถานที่    

Our location

ติดต่อสอบถาม

    
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง รปภ.
5661 อาคารสิรินธรารัตน์
5662 อาคารอเนกประสงค์ฯ
5663 ประตูทางเข้า ด้านหน้า
5606 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
5501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
Tel. +66 (0)2613 3333


http://www.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18, ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, รังสิต, ปทุมธานี, 12121
Tel. +66 (0)564 4440-79


http://www.tu.ac.th

ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel. +66 (0)3825 9050-55


http://pattayacenter.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Tel. +66 (0)5423-7999
Fax +66 (0)5423-7999 ต่อ5119

http://www.lampang.tu.ac.th

We have  195  Peoples Online

You IP: 54.81.195.140