หน่วยงานภายในของกองบริหารศูนย์ลำปาง แบ่งส่วนภายในเป็น 4 งาน ดังนี้


งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง

นางวัลลา  หมื่นแสงคำ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
  นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ
บุคลากร
หัวหน้าหมวด 
นางอารีย์  ตั้งพระกิตติคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
หัวหน้าหมวด 
นายทวีศักดิ์  วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าหมวด
นส.อรพรรณ เครือบุญมา
จ.บริหารงานทั่วไป
(เลขานุการผู้บริหาร)
  นางปิยะฉัตร ทาเกษม
จ.บริหารงานทั่วไป
นางศิริรัตน์  พุทธสอน
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นายวุฒิชัย  ใจซื่อ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางวีนัส  อุดแบน
คนงาน
        น.ส.จริญญา มากจุ้ย
นักประชาสัมพันธ์
นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
จ.บริหารงานทั่วไป
           
นางสาวอุบลศิริ  ภาณุเพ็ญ
จ.บริหารงานทั่วไป
           
               
               

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

 
นางสาวดรุณี เตชะวิจิตร์ 
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นางสาวปลินดา  ปินค่าว
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
    นายไกรลาศ   กันทาแจ่ม
นักวิชาการการศึกษา
นส.จันทร์จิรา ติวรรณะ 
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรียา  ยี่นาง
นักวิชาการศึกษา
    นส.กมลลักษณ์ ฟูปลูก
นักวิชาการศึกษา
นางสุพรรณี สุเมธา
นักวิชาการศึกษา
        นายทวีศักดิ์  เขียวผล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
               
   
ละอองดาว หมื่นแสงคำ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นายศุภฤกษ์  มีศรี
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
       
นางเมตตา   นันต๊ะภาพ
นักวิชาการศึกษา  
นางสาวจิดรานุช ชมเชย
นักวิชาการศึกษา
       
นางธมณ  วงศ์มณี
พยาบาล
           
               

 งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง

นางช่อผกา   หมายมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด
นส.สุมิตรา สิทธิชุม
นักวิชาการเงินและบัญชี 
หัวหน้าหมวด
น.ส.ธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด 
นางทัศนีย์ บุญลอย
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด
น.ส.ดวงสมร  ฟูสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
--กำลังสรรหา--
นักวิชาการเงินและบัญชี 
เบญจพรรณ  อุ่นจันตา
นักวิชาการพัสดุ
   
               
               

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

   
นายอรุณ  วงค์คำปวง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้าหมวด
นายไพฑูรย์   ศรีใจ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
  นายสุรเชษฐ์   ธิปทา 
จ.บริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าหมวด
   
นายพัชรดนัย   มาทา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายวรกิจ  ภัทราตันติ
วิศวกรโยธา
  นายผัด  ศรีใส 
พนักงานขับรถยนต์ 
   
เพียรศักดิ์  มุขยประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายสิทธิพร ปิยปาณานนท์ 
ช่างไฟฟ้า
  นายบรรเจิด แสงสว่าง 
พนักงานขับรถยนต์
   
นายอภิชาติ ภูษาธร
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
-กำลังสรรหา -
สถาปนิก
  กิตติพันธ์ วรธนมงคลกุล
พนักงานขับรถยนต์
   
นายอาวุธ เทพานนท์ 
ช่างเทคนิค
นายเสน่ห์ กันจินะ
จ.บริหารงานทั่วไป
  นายถาวร กาพรม
พนักงานขับรถยนต์
   
นส.สุพัตรา  เขื่อนแก้ว
จ.บริหารงานทั่วไป
นายเอกวิทย์ หาญจักรคำ 
ช่างเทคนิค
  นายยงยุทธ์ ธาตุรักษ์
คนงาน
   
        นายสุทิน ม่านแก้วจู
ยาม