งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง
    มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบก่อสร้าง การซ่อมบำรุง และการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม โรงอาหาร และอาคารประกอบอื่นๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดูแลเรื่องที่ดิน ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ให้บริการยานพาหนะ โสตทัศนูปกรณ์ การรักษาความปลอดภัยและการจราจรของศูนย์ลำปาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลำปาง

   
นายอรุณ  วงค์คำปวง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้าหมวด
นายไพฑูรย์   ศรีใจ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
  นายสุรเชษฐ์   ธิปทา 
จ.บริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าหมวด
   
นายพัชรดนัย   มาทา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายสิทธิพร ปิยปาณานนท์ 
ช่างไฟฟ้า
  นายผัด   ศรีใส 
พนักงานขับรถยนต์ 
   
เพียรศักดิ์  มุขยประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายธนพัฒน์ ข้ามสาม
สถาปนิก
  นายบรรเจิด แสงสว่าง 
พนักงานขับรถยนต์
   
นส.สุพัตรา  เขื่อนแก้ว
จ.บริหารงานทั่วไป
นายเสน่ห์ กันจินะ
จ.บริหารงานทั่วไป
  กิตติพันธ์ วรธนมงคลกุล
พนักงานขับรถยนต์
   
    นายอาวุธ เทพานนท์ 
ช่างเทคนิค
  นายสมภพ บุญเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
   
    นายเอกวิทย์ หาญจักรคำ 
ช่างเทคนิค
  นายยงยุทธ์ ธาตุรักษ์
คนงาน
   
        นายสุทิน ม่านแก้วจู
ยาม