โครงสร้างการบริหารงาน กองบริหารศูนย์ลำปาง


นางสาวสุภาณี   แก้วมณี
ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง

นางวราภรณ์  ลาภพิสูตร
หัวหน้า
งานบริหารสำนักงาน
ศูนย์ลำปาง

นายเผดิมลาภ  สุรัตน์สัญญา
รษก.หัวหน้า
งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะศูนย์ลำปาง 
 

นางสาวจารุวัณณี ศุภกุล 
รษก.หัวหน้า
งานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

นางสาวสายรุ้ง ดวงดี
รษก.หัวหน้า
งานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง
นางวัลลา  หมื่นแสงคำ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
นส.อรพรรณ เครือบุญมา
จ.บริหารงานทั่วไป
(เลขานุการผู้บริหาร)
นางวีนัส  อุดแบน
คนงาน 
นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม 
จ.บริหารงานทั่วไป
นางสาวอุบลศิริ  ภาณุเพ็ญ 
จ.บริหารงานทั่วไป
หมวดการเจ้าหน้าที่
หน่วยบริหารงานบุคคล
นางกุลธิดา ติ๊บกุนะ 
บุคลากร
หัวหน้าหทมวด
นางปิยะฉัตร ทาเกษม
จ.บริหารงานทั่วไป
นางอารีย์  ตั้งพระกิตติคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
หัวหน้าหมวด 

 
นางศิริรัตน์  พุทธสอน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นายทวีศักดิ์  วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าหมวด
นายวุฒิชัย  ใจซื่อ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวจริญญา มากจุ้ย
นักประชาสัมพันธ์
นายอรุณ  วงค์คำปวง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้าหมวด
นายพัชรดนัย   มาทา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
เพียรศักดิ์  มุขยประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายอภิชาติ ภูษาธร
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายอาวุธ เทพานนท์ 
ช่างเทคนิค
น.ส.สุพัตรา  เขื่อนแก้ว
จ.บริหารงานทั่วไป
   
นายไพฑูรย์   ศรีใจ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
นายวรกิจ  ภัทราตันติ
วิศวกรโยธา
นายสิทธิพร ปิยปาณานนท์ 
ช่างไฟฟ้า
- กำลังสรรหา -
สถาปนิก
นายเสน่ห์ กันจินะ
จ.บริหารงานทั่วไป
นายเอกวิทย์ หาญจักคำ 
ช่างเทคนิค  
นายสุรเชษฐ์   ธิปทา 
จ.บริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าหมวด
นายผัด   ศรีใส 
พนักงานขับรถยนต์ 
นายบรรเจิด แสงสว่าง 
พนักงานขับรถยนต์
กิตติพันธ์ วรธนมงคลกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายถาวร กาพรม
พนักงานขับรถยนต์
นายยงยุทธ์  ธาตุรักษ์
คนงาน
นายสุทิน ม่านแก้วจู
ยาม
นางสาวดรุณี  เตชะวิจิตร์ 
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นางสาวจันทร์จิรา ติวรรณะ 
นักวิชาการศึกษา
นางสุพรรณี สุเมธา
นักวิชาการศึกษา
นายศุภฤกษ์  มีศรี
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
นางสาวจิดรานุช ชมเชย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปลินดา  ปินค่าว
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นางสาวพัชรียา  ยี่นาง
นักวิชาการศึกษา
นายไกรลาศ  กันทาแจ่ม
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นส.กมลลักษณ์ ฟูปลูก
นักวิชาการศึกษา
นายทวีศักดิ์ เขียวผล
นักวิชาการศึกษา
ละอองดาว หมื่นแสงคำ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหมวด
นางเมตตา   นันต๊ะภาพ
นักวิชาการศึกษา   
นางธมน วงศ์มณี
พยาบาล
นางช่อผกา  หมายมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด  
นางสาวดวงสมร  ฟูสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี   
นางสาวสุมิตรา สิทธิชุม
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้าหมวด
--กำลังสรรหา--
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ
จ.บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหมวด
น.ส.ภคมน  อินต๊ะยศ
นักวิชาการพัสดุ
เบญจพรรณ  อุ่นจันตา
นักวิชาการพัสดุ
นางทัศนีย์ บุญลอย
นักวิชาการเงินและบัญชี 
หัวหน้าหมวด