ระเบียบว่าด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ระเบียบว่าด้วยหอพักบุคลากร
ระเบียบว่าด้วยกองทุนศาสนกิจ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยกองทุนศาสนกิจ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน
   การจัดการเรียนการสอนและการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสหวิทยาการ พ.ศ.2556
   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ลำปาง พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานการให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา พ.ศ.2560

ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติในการพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ประกาศคณะกรรมการบริหารหอพัก เรื่อง คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก (กน.หอพัก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ลำปาง พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พ.ศ. 2552
ประกาศหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

หลักการในการใช้แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมของคณะจากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หลักเกณฑ์การถือปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร 1506/ว 54 วันที่ 5 มีนาคม 2558 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เวียนแจ้ง เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว.5 ลว. 14 ม.ค. 56 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลว.16 ม.ค. 56 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณพ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ลำปาง พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2554)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549