• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ทำเนียบรุ่นที่ 1


     
01 ชื่อ : นางสุนา กาเชียงราย
วันเกิด : 25 เมษายน 2508
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษา
อาชีพ : แม่บ้าน
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ : ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ ศรีหมวดเกล้า 2
02 ชื่อ : นางจันทร์สวย อินต๊ะชุ่ม
วันเกิด : 13 พฤศจิกายน 2497
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษา
อาชีพ : แม่บ้าน
ตำแหน่ง : รองประธานกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ : ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ ศรีหมวดเกล้า 2
03 ชื่อ : นางสุปราณี รุ่งเรืองไพศาล
วันเกิด : 25 มีนาคม 2502
วุฒิการศึกษา : มัธยาศึกษาตอนปลาย
อาชีพ : ค้าขาย
ตำแหน่ง : อ.ส.ม.
กลุ่มอาชีพ : ข้าวเกรียบพักทอง
04 ชื่อ : นายเมฆ ใหม่สุข
วันเกิด : 8 กุมภาพันธ์ 2494
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ : ทำนา
ตำแหน่ง : ประธานผู้สูงอายุ
กลุ่มอาชีพ : 
05 ชื่อ : จันทร์คำ มะโนสม
วันเกิด : 31 มีนาคม 2501
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษา
อาชีพ : ค้าขาย
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ : ข้าวเกรียบพักทอง
06 ชื่อ : นางปิยวรรณ ภูสอน
วันเกิด : 21 มกราคม 2514
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษา
อาชีพ : ทำนา
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มสตรี
กลุ่มอาชีพ : แปรรูปอาหาร (น้ำพริก)
07 ชื่อ : มาลี  ปาระมี
วันเกิด : 7 พฤศจิกายน 2516
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ : ทำนา
ตำแหน่ง : รองประธานแม่บ้าน
กลุ่มอาชีพ : แปรรูปอาหาร (น้ำพริก)
08 ชื่อ : คำน้อย แก้วใจดี
วันเกิด : 22 กันยายน 2518
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษา
อาชีพ : ทำนา
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
กลุ่มอาชีพ : แปรรูปอาหาร (น้ำพริก)
09 ชื่อ : นางอรพินทร์ กองแก้วใจ
วันเกิด : 10 มีนาคม 2486
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ : แม่บ้าน
ตำแหน่ง : ประธานสวัสดิการ
กลุ่มอาชีพ : ตัดเย็บ
10 ชื่อ : นางสมร สาระธนะ
วันเกิด : 14 มกราคม 2493
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง : ประธานชุมชบ้านหัวเวียง
กลุ่มอาชีพ : เพาะเห็ดชุมชนบ้านหัวเวียง
11 ชื่อ : นางสาวเขมจิรา เครือตัน
วันเกิด : 1 มกราคม 2505
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อาชีพ : ค้าขาย
ตำแหน่ง : กรรมการชุมชน
กลุ่มอาชีพ : เพาะเห็ดชุมชนบ้านหัวเวียง
12 ชื่อ : นางอัมพร เดียวสมคิด
วันเกิด : 13 พฤศจิกายน 2497
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษา
อาชีพ : ค้าขาย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ อ.ส.ม.
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มทำขนมไทย และทำแหนม
13 ชื่อ : นางกมลชนก ทาปาละ
วันเกิด : 17 มีนาคม 2491
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ : ค้าขาย
ตำแหน่ง : ประธานผู้สูงอายุ
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มทำขนมไทย
14 ชื่อ : นางดวงเดือน สุดใจนาค
วันเกิด : 2 กุมภาพันธ์ 2496
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ : แม่บ้าน
ตำแหน่ง : เรขาชุมชนศรีบุญเรือง
กลุ่มอาชีพ : งานประดิษฐ์สานตะกร้า
15 ชื่อ : นางดวงตา พวงศรี
วันเกิด : 26 มิถุนายน 2494
วุฒิการศึกษา : มศ.3
อาชีพ : แม่บ้าน
ตำแหน่ง : ประธานชุมชนศรีบุญเรือง
กลุ่มอาชีพ : งานประดิษฐ์สานตะกร้า
16 ชื่อ : นายเฉลิมศักดิ์ เวียงเก่า
วันเกิด : 6 ธันวาคม 2494
วุฒิการศึกษา : มศ.3
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง : กรรมการกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนช่างแต้ม
กลุ่มอาชีพ : 
17 ชื่อ : นางสาวสดศรี ขัตติยวงศ์
วันเกิด : 9 มีนาคม 2494
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มอาชีพ : สมุนไพรแปรรูปชุมชนท่ามะโอ
18 ชื่อ : นายนันทวัตธ์ ไชยมงคล
วันเกิด : 22 มีนาคม 2502
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
อาชีพ : เกษตรกร
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ : ทำนา
19 ชื่อ : นางสาวปราณี คำวงค์
วันเกิด : 16 กันยายน 2504
วุฒิการศึกษา : ปวช.ผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาชีพ : รับจ้าง
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มร้อยคริสตัล ต.เวียงเหนือ
20 ชื่อ : นางวิมลรัตน์ เจริญสุข
วันเกิด : 12 สิงหาคม 2502
วุฒิการศึกษา : ปวช.การตลาด รร.ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
อาชีพ : แม่บ้าน
ตำแหน่ง : อสม.รองประธาน
กลุ่มอาชีพ : นวดเท้าเพื่อสุขภาพ, สานตะกร้าพาสติก, เย็บกระเป๋าหนัง
21 ชื่อ : นางแขอุไร กนกกังวานโรจน์
วันเกิด : 8 กรกฎาคม 2491
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง : ประธานสวัสดิการชุมชนสิงห์ชัย
กลุ่มอาชีพ : สวัสดิการชุมชนสิงห์ชัย
22 ชื่อ : นายศิริพล วัฒนสมบูรณ์
วันเกิด : 1 กรกฎาคม 2489
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
อาชีพ : 
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : 
23 ชื่อ : นางกัญญาภัค พนัสจุฑาบูลย์
วันเกิด : 5 สิงหาคม 2519
วุฒิการศึกษา : ปวส.(บัญชี)
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง : เจ้าของ
กลุ่มอาชีพ : ผ้าพื้นเมือง-รองเท้าทำมือ (ผ้าขาวเบา, ผ้าทอ, ผ้าฝ้าย)
24 ชื่อ : นายบุญสม บุญนิธิพันธุ์
วันเกิด : 1 มิถุนายน 2482
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บริหารการศึกษา)
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มผักปลอดสารพิษไม้ดอกไม้ประดับ
25 ชื่อ : วาสนา ใจสอน
วันเกิด : 8 ตุลาคม 2512
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : รับจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : น้ำยาเอนกประสงค์
26 ชื่อ : นางมณี เชื้อจิ๋ว
วันเกิด : 29 สิงหาคม 2497
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ : ทำนา
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ : เย็บรองเท้าผ้า บ้านยางอ้อย
27 ชื่อ : นางอัมพร โยธาวุฒิ
วันเกิด : 19 กุมภาพันธ์ 2499
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ : ค้าขาย
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : ฉัตรเงิน ฉัตรทอง โพธิ์เงิน โพธิ์ทอง
28 ชื่อ : นางสาวอัญชลิกา ศรีใจตัน
วันเกิด : 27 มกราคม 2529
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : รับจ้าง
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : ฉัตรเงิน ฉัตรทอง โพธิ์เงิน โพธิ์ทอง
29 ชื่อ : นางเพียร สีตาบุตร
วันเกิด : 22 กุมภาพันธ์ 2504
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : รับจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : น้ำยาเอนกประสงค์
30 ชื่อ : ฟองคำ อุทธะจักร
วันเกิด : 26 พฤษภาคม 2509
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : ค้าขาย
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : น้ำยาเอนกประสงค์
31 ชื่อ : นางสาวเบญจมาศ ชมพูชัย
วันเกิด : 22 สิงหาคม 2523
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ : รับจ้าง
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : น้ำยาเอนกประสงค์
32 ชื่อ : นายวีระ นันตะระ
วันเกิด : 22 เมษายน 2486
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ : เภสัชกรแพทย์แผนไทย
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : ชุมชนท่ามะโอ
33 ชื่อ : นางเพ็ญศรี นันทพันธ์
วันเกิด : 15 สิงหาคม 2493
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ : แม่บ้าน
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษสา
34 ชื่อ : นางศศิธร คำกุณะ
วันเกิด : 8 มีนาคม 2511
วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี 
อาชีพ : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
กลุ่มอาชีพ : สำนักงานเทศบาล ตำบลห้างฉัตร
35 ชื่อ : นางวันเพ็ญ ใจสาร
วันเกิด : 14 กันยายน 2505
วุฒิการศึกษา : ปวส.
อาชีพ : รับจัดดอกไม้ จัดสถานที่
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา ไร่นาน้อย
36 ชื่อ : กัญจณนัฏฐ์ อินนันชัย
วันเกิด : 17 มกราคม 2526
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
อาชีพ : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : ทอผ้าไทลื้อ
37 ชื่อ : นายสันติภาพ สุวรรณสุระ
วันเกิด : 28 ตุลาคม 2512
วุฒิการศึกษา : ปวช.
อาชีพ : ทำนา
ตำแหน่ง : รองประธาน
กลุ่มอาชีพ : ผู้พิการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์, แปรรูปปลาดุกน้ำพรึกปลาหยอง
38 ชื่อ : นางอุบล ชื่นกุล
วันเกิด : 23 ธันวาคม 2493
วุฒิการศึกษา : ปวส. (อนุปริญญา สาขาบัญชี)
อาชีพ : เกษียณอายุราชการ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : สตรีหน้าค่าย (กลุ่มทำขนมไทย) เทศบาลนครลำปาง
39 ชื่อ : นางสุจินต์ วงค์เสนาะ
วันเกิด : 21 ตุลาคม 2500
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : แม่บ้าน
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มสตรีหน้าค่าย
40 ชื่อ : นางจรรยา เดชอินทร์
วันเกิด : 14 กรกฎาคม 2498
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : ทำนา
ตำแหน่ง : อผส.
กลุ่มอาชีพ : เลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์, แปรรูปอาหารทำน้ำพริก
41 ชื่อ : นายสมภพ เตชะธิ
วันเกิด : 20 มิถุนายน 2516
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ :
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์, แปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาดุกฟูปลาหยอง
42 ชื่อ : นางผ่องจันทร์ ดำคำ
วันเกิด : 15 มีนาคม 2499
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : ทำนา ทำสวน
ตำแหน่ง : 
กลุ่มอาชีพ : เลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์, แปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาดุกฟูปลาหยอง
43 ชื่อ : นางศิริพร สุวรรณสุระ
วันเกิด : 7 ธันวาคม 2504
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ : ค้าขาย
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มสตรี
กลุ่มอาชีพ : กลุ่มสตรี