ผู้บริหารศูนย์ลำปางศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง

 


อาจารย์ กิตติพงศ์  กมลธรรมวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง
 

อาจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปาง