• คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
     
   
  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
 
 
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
รองประธานกรรมการ
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต
กรรมการ

 
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรยา ฉิมอ้อย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
คณบดีคณะนิติศาสตร์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กรรมการ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ชคตระการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
อาจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง
กรรมการ
อาจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง
กรรมการ
 
อาจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล
ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ
 
นางสาวสุภาณี แก้วมณี
ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง
กรรมการและเลขานุการ
 
นางวราภรณ์ ลาภพิสูตร
หัวหน้างานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางทัศนีย์ บุญลอย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุศูนย์ลำปาง
ผู้ช่วยเลขานุการ