เจ้าหน้าที่ ที่สังกัดคณะ / หน่วยงาน ใน มธ.ศูนย์ลำปาง
สามารถรับรหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตชั่วคราว ได้ที่ คุณทวีศักดิ์ วังแวว (โทรศัพท์ภายใน 5800)

คู่มือการลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่เพื่อใช้งาน Interter ผ่านระบบ Wi-Fi มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Authentication TU WiFi)

ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาใหม่ 2559
ข่าวรับสมัครงาน